ALTDAL BAŞVURU TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

1-6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ADANA,MERSİN,HATAY, OSMANİYE ve NİĞDE illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ile 11/12/2017 tarihleri arasında bölge kurulumuz ve yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile yine e-devlet sistemi üzerinden, bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığ'nın 29/11/2017 tarihinde ilana çıktığı, ilan metni, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3'e göre kurulumuzca 2018 yılı için bilirkişi alımı yapıldığı, ancak, bir kısım alanlarda dal açılmadığından ya da şartları nitelikli tutulduğundan başvuran bir kısım şahısların şartlarının tutmadığı ve başvurularının red edildiği, buna ilişkin kurulumuzca 26/12/2017 tarihinde ilana çıkıldığı, ilgililere 30 günlük itiraz süresi verildiği, bir kısım şahısların süresinde itirazda bulundukları, yargı kurumlarından ve meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın ilan ve ekler üzerinde ihtiyaca göre yeniden çalışma yaptığı, yeni dallar açtığı, bir kısım dallarda aranan nitelikli şartların yumuşatıldığı, 29/11/2017 tarihli ilanda bulunan Ek 3'ün kaldırıldığı, Ek 1 ve Ek 2'nin sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirildiği, 09/03/2018 tarihinde yeni Ek 1 ve Ek 2 'nin Bilirkişilik Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edildiği ve Bölge Kurullarından yapılan itirazların yeni Ek 1 ve Ek 2'ye göre değerlendirilmesi istendiği anlaşılmıştır.

3-İtiraz eden bir kısım ilgililerin itirazları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi ve yeni yayınlanan Ek 1 ve Ek 2’ye göre esas yönünden yeniden incelenerek aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler iş bu duyurunun ekinde KABUL LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir. İlgililerin kabul listesinde belirtilmeyen talebe konu uzmanlık alanları, aranan şartları taşımadıkları yada ilan Ek 1 de yer almadığı gerekçesiyle RED edilmiştir.

4-Alt dal ekleme talebinde bulunan bir kısım bilirkişilerin talepleri kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 sayılı bilirkişilik kanununun 10. Maddesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 09/03/2018 tarihinde yayınladığı, Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen bir kısım dal ve alt dal taleplerinin kısmen uygun olduğu anlaşıldığından, ALT DAL KISMEN KABUL listesi olarak gösterilmiştir.

 

5-Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca dal ve alt dal talep başvuruları kabulüne ilişkin işbu listelerin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir.

6-Alt uzmanlık alanlarına ilişkin, talepleri reddedilen kişiler redde dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usül Kanunu’nun 7 ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük süre içeresinde Adana İdare Mahkemesine dava açabilirler.

 

     Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

 

 

EK-1 : Başvurusu Kabul Edilenlere İlişkin Liste ( Tıklayınız )

EK-2 : Alt dal talebi Kısmen Kabul Edilenlere İlişkin Liste ( Tıklayınız )