EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

1-6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ADANA,MERSİN,HATAY, OSMANİYE ve NİĞDE illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında bölge kurulumuz ve yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile yine e-devlet sistemi üzerinden, bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2- Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılmış, duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlar 29/12/2017 tarihinde eksik ilan listesinde  ilan edilmiş ve ilgililere eksikliklerini tamamlamaları için 6754 sy Bilirkişilik Kanununun 11/2 md gereğince 15 günlük kesin süre verilmiştir.

3- Eksik ilanından sonra kurulumuzca yapılan  değerlendirme, hem istenilen belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

4- Kurulumuza yapılan başvurular ;İlgilinin  ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikinci olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

5- Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde eksik belgelerini ibraz edenlerin evrakı esas yönünden de incelenerek aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler işbu duyurunun ekinde KABÜL LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir. Bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra daha sonra yapılacak liste güncellemesinde gösterilecektir.

6- Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesindearanan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de  aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları EK-1'de bulunmadığı,yine Kurulumuz Sitisinde yayımlanan ve 29.12.2017 tarihli tebliğ yerine geçen ilana göre eksik belgelerini  6754 sy Bilirkişilik Kanununun 11/2, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/2, konuya ilişkin ilanın 'Dilekçeye Eklenecek Belgeler' kısmının 3. Maddesine göre verilen kesin süreye rağmen tamamlamadığı  anlaşılanların başvuruları reddedilmiş, reddedilen kişiler, işbu duyurunun ekinde RED LİSTESİ  olarak gösterilmişlerdir.

7- Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin RED listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (iş bu ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Adana Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

8-Daha önce yayınlanmış olan 29/12/2017 tarihli eksiklik evrak listesinde isimleri yer almasına rağmen bugün yayınlanmış olan Kabul  ve  Red Listesinde isimleri bulunmayanların durumları, kurulumuzca daha sonra yapılacak inceleme sonucunda ayrıca değerlendirilip ilan edilecektir

9-Yine  29/12/2017 tarihli eksik ilan listesinde yeralan ,Adanada oturan ve başvuruları kabül edilen, zaman darlığı nedeniyle, işin hızlandırılması adına telefonla kendilerine haber verilip 19/01/2018 tarihinde yemin ettirilen kişiler işbu ilanda kabül listesinde gösterilmiştir. Bunlar yemin ettiğinden yeniden yemin etmelerine gerek yoktur.

10-6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı, bu konudaki araştırmanın devam etmesi sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında şu aşamada herhangi bir değerlendirme yapılamamış,yapılacak araştırma neticesinde konunun gereğinin yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

 

TALEPLERİ KABUL EDİLENLER İÇİN YEMİN TARİH VE YERLERİ

 

11-Başvuruları kabul edilen ve ekteki KABÜL listesinde yer alan kişiler (19/01/2018 tarihinde yemin edenler hariç), 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca,12,14,16 / 02 / 2018 tarihlerinde (Pazartesi, Çarşamba,Cuma) Saat 14:00'te ,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

12-İşbu ilandaki KABÜL listesinde yeralan kişilerden (19/01/2018 tarihinde yemin edenler hariç) Adana,Karaisalı ve Karataşta oturanlar ile  Bölge Kurulumuzda yemin etmek isteyenlerin yeminleri, Bölge Kurulumuzun Bulunduğu Adana Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Kurulu Kaleminde,diğerlerinin yeminleri  kendilerine en yakın adalet komisyonunda (Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla)   yukarıda belirtilen yemin tarih ve saatlerde yaptırılacaktır. Buna göre ilgililerin Bölge kurulumuza yada ilgili komisyona başvurmaları gerekmektedir.

13-Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemin ettikleri tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 08/02/2018

 

EKİ

EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ(KABÜL LİSTESİ)

EKSİK EVRAKI DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE BAŞVURULARI RED EDİLENLERİN LİSTESİ(RED LİSTESİ)

SİTEMİZİ
 
2017 | Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu
Kışla Mahallesi, Egebagatur Bulvarı No:254 Yüreğir/Adana