2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Niğde illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

 

2.  Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.

3. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 6754 sayılı kanunun 6/2a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda yer alan EK-1 isimli Bilirkişilik Temel Ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit ederek 11 ana uzmanlık alanında 768 alt uzmanlık alanı belirlemiş ve bu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri EK-2 isimli çalışmada belirleyip ilan etmiştir.

 

4. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

 

5.  Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

 

6. 6754  sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen  terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmış, dosyasından terörle irtibatlı olduğu şüphesi uyandıran kişilerin başvurusu reddedilmiştir.

 

7. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

8. Bu liste içerisinde yer almakla birlikte başvurularının içerisinde birden çok uzmanlık ve/veya alt uzmanlık alanını seçenlerin 29/12/2017 tarihinde yapılacak nihai ilanda yer alan uzmanlık alanlarına bakılarak bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı yönünden aranan kriterleri taşımadıkları ve dolayısıyla bu alanlar bakımından başvurularının reddedildiği kabul edilmiştir. Uyap sisteminden kabul edilmeyen uzmanlık alanları bakımından ayrı bir rapor alınması mümkün olmadığı için böyle bir genel duyuru yapılması zorunluluğu duyulmuştur. Ancak, nihai listede görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı da Uyapa başvurular kayıt edilirken seçilen uzmanlık alanlarının tamamının girilmemesinden kaynaklandığı, bunun sebebinin de başvuru takviminin darlığına karşın başvuruların çokluğu olduğu anlaşılmış olup seçtikleri uzmanlık alanlarının kabul edilebilir tamamı Uyapa kayıt edilmeyenler yönünden bilirkişilerin sicilleri Yönetmeliğin 45/3 maddesi uyarınca girilirken düzeltilecektir.

 

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

 

9. Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, 27/12/2017 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

 

10. Yukarıda değinildiği gibi takvim sıkışıklığı sebebiyle Uyapa yapılan kayıtlarda kişilerin yerleşim yerleri il ve ilçe bazında yanlışlıklar ve çoğunlukla ilçe kaydı girilmeden yapıldığı için Uyaptan alınan verilere göre komisyonlara yemin edeceklerin listeleri ile birlikte başvuruları kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilecek olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise ( Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir.

11. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

 

12. Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Adana Merkez, Karataş ve Karaisalı ilçelerinin tamamında ikamet eden bilirkişilerin yemin yer ve saati 27/12/2017 günü saat 10:00’da Kışla Mahallesinde bulunan Adana Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonudur. Burada yapılacak yemin töreni Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanının katılımıyla yapılacaktır.

 

 

EKİ: KABUL EDİLENLERİN  LİSTESİ

SİTEMİZİ
 
2017 | Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu
Kışla Mahallesi, Egebagatur Bulvarı No:254 Yüreğir/Adana