BAŞVURULARI RED EDİLENLERİN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

1-6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE ve NİĞDE illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ile 11/12/2017 tarihleri arasında bölge kurulumuz ve yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile yine e-devlet sistemi üzerinden, bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

 

2-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığ'nın 29/11/2017 tarihinde ilana çıktığı, ilan metni, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3'e göre kurulumuzca 2018 yılı için bilirkişi alımı yapıldığı, ancak, bir kısım alanlarda dal açılmadığından ya da şartları nitelikli tutulduğundan başvuran bir kısım şahısların şartlarının tutmadığı ve başvurularının red edildiği, buna ilişkin kurulumuzca 26/12/2017 tarihinde ilana çıkıldığı, ilgililere 30 günlük itiraz süresi verildiği, bir kısım şahısların süresinde itirazda bulundukları, yargı kurumlarından ve meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın ilan ve ekler üzerinde ihtiyaca göre yeniden çalışma yaptığı, yeni dallar açtığı, bir kısım dallarda aranan nitelikli şartların yumuşatıldığı, 29/11/2017 tarihli ilanda bulunan Ek 3'ün kaldırıldığı, Ek 1 ve Ek 2'nin sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirildiği, 09/03/2018 tarihinde yeni Ek 1 ve Ek 2 'nin Bilirkişilik Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edildiği ve Bölge Kurullarından yapılan itirazların yeni Ek 1 ve Ek 2'ye göre değerlendirilmesi istendiği anlaşılmıştır.  

 

3-30 günlük sürede itiraz eden şahısların itirazları 6754 Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nca 09/03/2018 tarihinde yayınlanan yeni Ek 1 ve Ek 2’ye göre değerlendirilmiştir.

 

4-İtiraz eden bir kısım ilgililerin itirazları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi ve yeni yayınlanan Ek 1 ve Ek 2’ye göre esas yönünden yeniden incelenerek aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler işbu duyurunun ekinde KABUL LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir. İlgililerin kabul listesinde belirtilmeyen talebe konu uzmanlık alanları, aranan şartları taşımadıkları yada ilan Ek 1 de yer almadığı gerekçesiyle RED edilmiştir.

 

5-İtiraz eden bir kısım ilgililerin itirazları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin yeni EK-2 de aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları yeni EK-1'de bulunmadığı, yine kurulumuz sitesinde yayımlanan ve 26.12.2017 tarihli tebliğ yerine geçen ilana göre 6754 sy Bilirkişilik Kanununun 15. maddesine göre verilen 30 günlük kesin süreyi kaçırdıktan sonra itiraz ettiği anlaşılanların başvuruları reddedilmiş, reddedilen kişiler, iş bu duyurunun ekinde RED LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir.

 

6-Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin RED listesinin ilanı ile istediği alt dalları kabul edilmeyenlere ilişkin kişilerle ilgili yapılan işbu ilan aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir.

 

7-İtirazı kabul edilen kişiler; red edilen uzmanlık- alt uzmanlık alanlarına ilişkin, yine itirazı reddedilen kişiler redde dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usül Kanunu’nun 7 ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük süre içeresinde Adana İdare Mahkemesine dava açabilirler.

 

8-Başvuruları kabul edilen ve ekteki KABÜL listesinde yer alan kişiler 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 16 ve 19 Mart 2018 tarihinde (Cuma, Pazartesi ) Saat 14:30'ta, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

 

  Komisyonlarda yaptırılan yeminlerde,yemin tutanaklarının kurulumuza gelmesi 8-10 günlük zaman gerektirmesi ve bir kısım alanlarda bölgemizde ciddi bilirkişi eksikliği bulunması nedeniyle kabul listesinde yer alan ilgililerden Adana’ya gelebilecek olanların yemin tarih ve saatlerinde Kurulumuza gelerek yemin etmeleri önem arz etmek,işin hızlandırılması amacıyla ilgililerin Kurulumuzu gelerek yemin etmeleri tavsiye edilmektedir.

 

9-İşbu ilandaki KABUL listesinde yeralan kişilerden Adana, Karaisalı ve Karataşta oturanlar ile belirtilen yerler dışında oturanlardan işi hızlandırma ve bir an önce listeye girme adına  Bölge Kurulumuzda yemin etmek isteyenlerin yeminleri, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulunda, diğerlerinin yeminleri kendilerine en yakın adalet komisyonunda (Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) yukarıda belirtilen yemin tarih ve saatlerde yaptırılacaktır. Buna göre ilgililerin Bölge kurulumuza yada ilgili komisyona başvurmaları gerekmektedir. Mümkünse işin hızlanması için kabül listesindeki herkezin Bölge Adliye Mahkemesinde yemin etmesi önerilmektedir.

 

10-Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemin ettikleri tespit edilecek ve ilgililer 2018 yılı listesine buna göre eklenecektir.

      Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

 

 

 

EK-1 : İtirazı KABUL Edilenlere İlişkin Liste (Tıklayınız)

EK-2 : İtirazı RED Edilenlere İlişkin Liste (Tıklayınız)