BİR KISIM ŞAHISLARIN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE  YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

                         1-6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE ve NİĞDE illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ile 11/12/2017 tarihleri arasında bölge kurulumuz ve yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile yine e-devlet sistemi üzerinden, bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

                         2-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığ'nın 29/11/2017 tarihinde ilana çıktığı, ilan metni, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3'e göre kurulumuzca 2018 yılı için bilirkişi alımı yapıldığı, ancak, bir kısım alanlarda dal açılmadığından ya da şartları nitelikli tutulduğundan başvuran bir kısım şahısların şartlarının tutmadığı ve başvurularının red edildiği, buna ilişkin kurulumuzca 26/12/2017 tarihinde ilana çıkıldığı, ilgililere 30 günlük itiraz süresi verildiği, bir kısım şahısların süresinde itirazda bulundukları, yargı kurumlarından ve meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın ilan ve ekler üzerinde ihtiyaca göre yeniden çalışma yaptığı, yeni dallar açtığı, bir kısım dallarda aranan nitelikli şartların yumuşatıldığı, 29/11/2017 tarihli ilanda bulunan Ek 3'ün kaldırıldığı, Ek 1 ve Ek 2'nin sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirildiği, 09/03/2018 tarihinde yeni Ek 1 ve Ek 2 'nin Bilirkişilik Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edildiği ve Bölge Kurullarından yapılan itirazların yeni Ek 1 ve Ek 2'ye göre değerlendirilmesi istendiği anlaşılmıştır.

                         3- Yeni Ek-1 ve Ek-2'ye göre itiraz eden bir kısım şahıslarınitirazları ve alt dal ekleme talepleri 6754 Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nca 09/03/2018 tarihinde yayınlanan yeni Ek 1 ve Ek 2’ye göre değerlendirilmiştir.

                         4-İtiraz eden bir kısım ilgililerin itirazları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi ve yeni yayınlanan Ek-1 ve Ek-2’ye göre esas yönünden yeniden incelenerek aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler işbu duyurunun ekinde KABUL LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir. İlgililerin kabul listesinde belirtilmeyen talebe konu uzmanlık alanları, aranan şartları taşımadıkları yada ilan Ek-1'de yer almadığı gerekçesiyle RED edilmiştir.

                         5-Süreden red edilip itiraz edenbir kısım ilgililerin itirazları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilmiştir.

                              Kurulumuzun 2018/12 toplantı nolu kararında;

    "Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 2018 yılı bilirkişilik alımı için 29/11/2017 tarihinde ilana çıktığı, ilanın 5. Maddesinde başvuru tarihlerinin 1-11 Aralık 2017 olarak belirlendiği, bu tarihler arasında bölge kurulumuzun başvuruları kabul ettiği, belirtilen başvuru tarihi geçtikten sonra Songül Çubukçu, Hüseyin Ağca ve Abdullah Tok'un başvuruda bulunduğu, ancak başvurular süresinde yapılmadığından süre yönünden red edildiği, bu şahısların buna dair karara itiraz ettikleri anlaşılmıştır.

               6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 6/2-g, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 41 maddeleri "bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek" görevini Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na verdiği, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39. Maddesinde "... Müracaat etmeleri hususunda her yıl Daire Başkanlığı'nca belirlenecek tarihe kadar ilan yapar ..." düzenlemesinin yer aldığı, belirtilen yasa maddeleri gereği bilirkişiliğe kabul görevinin bölge kurulumuzda olsa bile buna ilişkin takvimi belirlemek görevinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nda olduğu, yukarıda belirtildiği gibi Bakanlıkça 2018 yılı listesi için başvuru tarihlerinin 01-11 Aralık 2017 olarak öngörüldüğü, belirtilen ilgililerin 11 Aralık tarihinden daha sonraki tarihlerde gelerek başvurdukları, dolayısıyla takvime bağlı işte başvuru süresini kaçırdıkları, bu nedenle esasa girilmeden başvurularının süre yönünden önceki kararımızda red edildiği, yine aynı şekilde süre geçtikten sonra telefonla kurulumuzu arayarak yeni başvuruda bulunmak isteyenlere süre geçtiğinden artık başvuruların kabul edilemeyeceği yönünde bilgi verildiği, zaman zaman sonraki dönemde dosyasını oluşturup kurulumuza gönderen bir kısım şahısların başvuruları alım dönemi olmadığı için red edildiği görülmüştür.

  Tüm olgular birlikte ele alındığında süre yönünden redde ilişkin 26/12/2017 tarihinde verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, karara itiraz eden ilgililerin taleplerinin reddi gerektiği, aksi takdirde sonradan başvuruda bulunup başvuruları red edilen şahıslara haksızlıkedilmiş olacağı kanaatine varılmakla Songül Çubukçu, Hüseyin Ağca ve Abdullah Tok'un 26/12/2017 tarihli kararımıza yapmış oldukları itirazların REDDİNE, kararda bir isabetsizlik olmadığından değiştirilmesine YER OLMADIĞINA," hükmedilmiş, süreden rettedilen kişiler iş bu duyurunun ekinde İTİRAZI SÜREDEN RED EDİLENLER LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir.

6-Talepleri kabül edilmeyenlere ilişkin iş bu ilan (İlanda yeralan her türlü talep) , Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca,aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir.

                 Talepleri rettedilen İlgililertebliğ mahiyetine geçecek iş bu ilandan itibaren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15. Maddesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7 ve 32. maddeleri gereğince 60 günlük sürede Adana İdare Mahkemesine dava açmada muhtardırlar.

                         7-Başvuruları kabul edilen ve ekteki KABÜL listesinde yer alan kişiler 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 04 ve 06 Haziran 2018 tarihinde (Pazartesi, Çarşamba ) Saat 14:30'ta, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

                         8-Komisyonlarda yaptırılan yeminlerde, yemin tutanaklarının kurulumuza gelmesi 8-10 günlük zaman gerektirmesi ve bir kısım alanlarda bölgemizde ciddi bilirkişi eksikliği bulunması nedeniyle kabul listesinde yer alan ilgililerden Adana’ya gelebilecek olanların yemin tarih ve saatlerinde Kurulumuza gelerek yemin etmeleri önem arz etmek,işin hızlandırılması amacıyla ilgililerin Kurulumuza gelerek yemin etmeleri tavsiye edilmektedir.

                         9-İşbu ilandaki KABUL listesinde yeralan kişilerden Adana, Karaisalı ve Karataşta oturanlar ile belirtilen yerler dışında oturanlardan işi hızlandırma ve bir an önce listeye girme adınaBölge Kurulumuzda yemin etmek isteyenlerin yeminleri, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulunda, diğerlerinin yeminleri kendilerine en yakın adalet komisyonunda (Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) yukarıda belirtilen yemin tarih ve saatlerde yaptırılacaktır. Buna göre ilgililerin Bölge kurulumuza yada ilgili komisyona başvurmaları gerekmektedir. Mümkünse işin hızlanması için kabül listesindeki herkezin Bölge Adliye Mahkemesinde yemin etmesi önerilmektedir.

                         10-Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemin ettikleri tespit edilecek ve ilgililer 2018 yılı listesine buna göre eklenecektir.

      Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

 

 

 

EK-1 : İtirazı KABUL Edilenlere İlişkin Liste (Tıklayınız)

 

EK-2 : İtirazı Süreden RED Edilenlere İlişkin Liste (Tıklayınız)

 

EK-3 : Alt Dal Ekleme Talebi KABUL Edilenlere İlişkin Liste( Tıklayınız )