2018 YILI GÜNCELLENEN BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, 29/12/2017 tarihinde, Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi yayımlanmıştı.

2. Geçmiş ilanlarımızda yer alan, 2018 yılı ret ve kabul listesinde bulunan ve süresinde itiraz edenlerin itirazları; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 09/03/2018 tarihinde ilan ettiği yenilenmiş  Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları ile bu alanlar için aranan nitelikler doğrultusunda ( Ek 1,Ek 2), değerlendirilmiş, listeye bir kısım kişiler alınmış, bir kısım kişilerin dal ve alt dallarına ilaveler olmuş bu nedenle  güncel bilirkişi listesinin ilan edilmesi zarureti doğmuştur.

3. Önceden yayımlanan bilirkişi listesinde bilirkişilerin meslek bilgileri  yer almamaktayken  hazırlanan yeni listemizde bu eksiklik giderilmiştir.

4. Listemizde yer alan bilirkişiler, Bölgemizin yetki alanı çerçevesinde bulunan adli, idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin tüm birimlerde görevlendirilebileceklerdir. Zaman zaman yapılan liste  harici bilirkişi ekleme taleplerinde “mahkemenin yargı çevresinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi bulunmadığından” bahisle görevlendirmelerin yapıldığı, sadece ilgili şehirde uzman olup olmadığına bakıldığı, bölge listemize bakılmadığı, bu durumun yürürlükteki kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

  Oysa 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli ve idari  yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilmektedir.

  Yine 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre;  Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (d), (e) ve (f)  bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.

  Bilirkişi seçimi ve harici ekleme talebi konusunda belirtilen yasa maddelerine uyulması önem arz etmekte, listemizde ilgili dalda bilirkişi varsa harici ekleme talebinde bulunulmaması gerekmektedir.

5-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir. 

     Bilirkişilerin bu hususta hassas davranması, konuya ilişkin tebliğe rağmen mazeretsiz görevden kaçan bilirkişilerin kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

EKİ: GÜNCELLENEN BİLİRKİŞİ LİSTESİ