Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL/RET, KISMEN KABUL/RET EDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
06.07.2022

T.C.

ADANA

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

 

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL/RET, KISMEN KABUL/RET EDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvurularına ilişkin incelemeler tamamlanmış olup, başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve 6754 S.K 'un 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca değerlendirilmiştir.
 2. Bilirkişilik başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından Ad-Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
 3. Bilirkişilik Bölge Kurulumuz bilirkişi sicil ve listelerinde kayıtlı olup 2022 yılı başvuru döneminde bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunmayan ya da usulüne uygun şekilde “yenileme talebi gönder butonundan” yenileme talebini göndermeyen başvurucuların başvuruları 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi uyarınca bilirkişilik sicilinden ve listelerden çıkarılmalarına karar verilmiş olup, karara ilişkin sonuçlar da duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından Ad-Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
 4. Muafiyet kapsamında başvuru yaparak 2021 yılı içinde listelere kaydedilen profesör ve doçent unvanlı bilirkişilerin kayıtlı oldukları uzmanlık alanlarına yeni uzmanlık alanı ekleme veya mevcut uzmanlık alanlarını güncelleme talepleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de aranan niteliklere göre değerlendirilmiş olup, karara ilişkin sonuçlar da duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından Ad-Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
 5. Bilirkişiliğe ilk başvuru ve yenileme taleplerinde Ek-1’de yer alan güncel temel ve alt uzmanlık alanları esas alınmış olup, Sistemde (*) işareti bulunan (05 Kamulaştırma dışındaki) temel ve alt uzmanlık alanları değerlendirmeye alınmamıştır.
 6. Bilirkişilik başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme yapmadıkları için bilirkişilik sicilinden çıkarılmalarına karar verilenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde bölge kurulumuza itiraz edebilirler.
 7. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp başvuruları tamamen veya kısmen reddedilen başvurucuların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İTİRAZ DİLEKÇESİ” sekmesini kullanarak yapmaları ve itirazlarına ekleyecek belgeler varsa ilgili belgeleri itiraz dilekçesi ekine eklemeleri gerekmektedir.
 8. Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve talepleri tamamen veya kısmen reddedilenlerin; yenileme talebinde bulunmayıp sicilden çıkarılanların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesinden itiraz dilekçelerini varsa dilekçe ekine ekleyecekleri belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

 

YEMİN, YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

 

 1. Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.
 2. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bölge kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır.
 3. Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yetki çevresinde ikamet eden ya da mesleki faaliyetini yürütmekte olanların yemin töreni  03 Ağustos 2022 tarihinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi zemin katında bulunan Konferans Salonunda saat 10:00 ile 14:00’da yaptırılacaktır.
 4. Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yetki çevresi dışında ikamet eden ya da mesleki faaliyetini yürütmekte olanların ise yeminleri ikamet adresleri veya çalıştıkları yerin adli olarak bağlı olduğu İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarında 15-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yaptırılacaktır.
 5. Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi adanabbk.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.
 6. Yemin için belirtilen tarihlerde geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeleri ekleyerek Bölge Kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.
 7. Yeni liste yayımlandıktan sonra önceki liste hükümsüz hale gelecektir.
 8. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 06.07.2022

 

T.C. Kimlik No
Adı-Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kışla Mahallesi, Kazım Barışık Bul. No:254 Yüreğir / Adana

Telefon

Santral: (0322) 455 50 00 / 2452 - 2456

E-Posta

adanabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu