Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN RET EDİLENLER İLE USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMAYANLARIN İTİRAZLARINA İLİŞKİN DUYURU
02.09.2022

T.C.

ADANA

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

 

        2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  TAMAMEN VEYA KISMEN 
          RET EDİLENLER İLE USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMAYANLARIN İTİRAZLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

    -Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar, bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlar ile muafiyet kapsamında başvuru yaparak 2021 yılı içinde listelere kaydedilen profesör ve doçent unvanlı bilirkişilerin kayıtlı oldukları uzmanlık alanlarına yeni uzmanlık alanı ekleme veya mevcut uzmanlık alanlarını güncelleme talepleri ile usulüne uygun şekilde yenileme talebinde bulunmayanların sicilden ve listeden çıkarılmalarına ilişkin verilen kararlar Bölge Kurulumuzun web sitesinde 06.07.2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde    Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ilan edilmiştir.
    -Bilirkişilik Kanunu’nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre ilanın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Bölge Kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları ile belirtilen süreden sonra itiraz dilekçelerini gönderenler, Bakanlıkça belirlenen başvuru tarihlerinden sonra uzmanlık alanı ekletmek veya uzmanlık alanlarında değişiklik yapmak  isteyenler ve başvuru takviminde usulüne uygun şekilde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendine göre sicilden çıkarma kararı verilen itirazcıların itirazları incelenmiştir.
    
    Yapılan Değerlendirmeye Göre;
    -Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 25.01.2022 tarihli "2022 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı duyurusunda" bulunan  EK-1'de temel ve alt uzmanlık alanları yönünden EK-2'de belirtilen şartları taşıdıklarını belirlenen süre içerisinde Uyap sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderdikleri itiraz dilekçeleri veya ekindeki belgeler ile ispat eden itirazcıların itirazlarının KABULÜNE karar verilmiştir.
    
    -Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 25.01.2022 tarihinde 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule duyurunun ekinde bulunan EK-1'de belirtilen uzmanlık alanları yönünden EK-2'de aranan şartları taşıdıklarını ispat edemeyen ya da  aynı duyurunun "Başvuru Şartları" başlıklı bölümünde belirtilen bilirkişiliğe engel suçlardan dosyaları bulunduğu anlaşılan itirazcılar ile bilirkişiliğe engel suç olmamakla birlikte diğer suçlardan  soruşturma ve kovuşturması bulunan bir kısım itirazcıların Bölge Kurulumuzda güven oluşturmaması nedeniyle bilirkişiliğin önem ve mahiyeti de göz önüne alınarak Bilirkişilik Kanunu'nun 11/3 maddesi gereğince itirazlarının REDDİNE karar verilmiştir.

    -Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin 25.01.2022 tarihli Duyurunun Başvuru Usulü başlıklı 5. maddesinde "Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir." şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak talepte bulunanların talep/itirazların REDDİNE karar verilmiştir.

    -2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyurunun Başvuru Takvimi başlıklı bölümünün 5.maddesinde "Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir" şeklindeki düzenlemeye aykırı şekilde süresi içerisinde itirazda bulunmayan itirazcıların itirazlarının REDDİNE karar verilmiştir.

    -2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule ilişkin duyurunun Başvuru Usulü başlıklı 1.maddesinde "Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna EK-3’deki başvuru kılavuzu dikkate alınarak e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır" şeklindeki düzenlemeye aykırı şekilde usulüne uygun yenileme başvurusunda bulunmayan itirazcıların itirazlarının REDDİNE karar verilmiştir.

    -Kurulumuzun web sitesinde yapılan 06.07.2022 tarihli "2022 yılı bilirkişilik başvuruları kabul/ret, kısmen kabul/ret edilenler ile yenileme başvurusunda bulunmayanlar ve yemine ilişkin" duyuruda her ne kadar bir kısım başvurucuların ret gerekçeleri doğru olmakla birlikte başvuruları ret iken kabul sütununda/ kabul iken ret sütununda yer almış ise de, bunun maddi hata sonucu kalemin yoğunluğundan kaynaklandığı tespit edildiğinden başvurucuların uyap bilirkişi portalından yapacakları uzmanlık alanı sorgulama ekranında kabul ya da ret edildiği alanları güncel hali ile görebilmeleri için gerekli işlemler yapılmıştır.
    
    -Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44/1 maddesi uyarınca, bilirkişi olmak için ilk kez başvuruda bulunan itirazcılar ile Bölge Kurulumuzun web sitesinde 06.07.2022 tarihinde duyurulan kabul listesinde isimleri bulunup yemini yaptırılamayanlar ile bilirkişilik sicilinden ve kurulumuz bilirkişilik listesinden kendi isteğiyle çıkarılıp yenileme talebi kabul edilen başvurucuların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre YEMİNLERİNİN YAPTIRILMASINA karar verilmiştir.
    -Bölge Kurulumuzca yeminler 6 Eylül günü saat 10:00'da  Adana Bölge Adliye Mahkemesi Zemin Kat Konferans Salonunda  yaptırılacaktır.
-Kurulumuza bağlı Ceyhan, Kozan, Osmaniye, Mersin, Silifke, Tarsus, Hatay, Kırıkhan ve İskenderun'da ikamet eden ya da mesleki faaliyetini yürütmekte olan ilgililerin 5-9 Eylül tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yeminlerinin yaptırılması için ilgili ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarına ayrı ayrı müzekkere yazılacaktır.
    -İtirazlara ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından ad-soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
    -İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca iş bu ilanın tebliğinden itibaren 60 günlük süre içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.
    -Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.02.09.2022


Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 

T.C. Kimlik No
İtiraz Edenin Adı-Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kışla Mahallesi, Kazım Barışık Bul. No:254 Yüreğir / Adana

Telefon

Santral: (0322) 455 50 00 / 2452 - 2456

E-Posta

adanabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu